Prekių katalogas

Privatumo politika

 • Privatumo politika

  I. VARTOJAMOS SĄVOKOS
  1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Marijampolės filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Valtralita“, juridinio asmens kodas 300118845, PVM mokėtojo kodas LT100001695710, registruotos buveinės ir korespondencijos adresas Valių g. 31, Giedručių k., Šakių raj., LT- 71104.
  2. Komponentaipramonei.lt – elektroninė parduotuvė, kurią valdo UAB „Valtralita“.
  3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Komponentaipramonei.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje parduotuvėje Komponentaipramonei.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Komponentaipramonei.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
  5. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Komponentaipramonei.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).
  6. Komponentaipramonei.lt paskyra – tai Komponentaipramonei.lt paskyra Facebook ir/ ar kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Komponentaipramonei.lt ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.
  7. Paslaugos – visos Komponentaipramonei.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.
  8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Komponentaipramonei.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
  9. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Komponentaipramonei.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
  10. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
  11. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  12. Asmens duomenų valdytojas –UAB „Valtralita“
  13. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Komponentaipramonei.lt.
  14. Administratorius – už Komponentaipramonei.lt atliekamus veiksmus atsakingas asmuo.
  15. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
  16. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo, internetinėje parduotuvėje Komponentaipramonei.lt, taisyklės“.

  II. BENDROSIOS NUOSTATOS
  18. Komponentaipramonei.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis Komponentaipramonei.lt siūlomomis Paslaugomis.
  19. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Komponentaipramonei.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Komponentaipramonei.lt Paskyroms.
  20. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai Pirkėjas atlieka pirkimo ar naujienlaiškio užsisakymo veiksmą. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Komponentaipramonei.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Komponentaipramonei.lt, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie Komponentaipramonei.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.
  21. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad Komponentaipramonei.lt yra/ gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.
  22. Pirkėjas gali atlikti pirkimo Komponentaipramonei.lt veiksmus prisiregistravęs prie Komponentaipramonei.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis:
  • Vardą ir pavardę
  • telefono numerį
  • el. pašto adresą
  • prekių pristatymo adresą
  Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
  23. Asmenys, norintys registruotis Komponentaipramonei.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, prekių pristatymo adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
  23.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
  23.2. kreiptis į Komponentaipramonei.lt elektroninio pašto adresu asmens.duomenys@komponentaipramonei.lt dėl Paskyros panaikinimo.

  III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
  24. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Komponentaipramonei.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai Komponentaipramonei.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis Komponentaipramonei.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, IP adresas Komponentaipramonei.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  25. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 24 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi rašyti elektroninį laišką adresu asmens.duomenys@komponentaipramonei.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti naujienlaiškių. Komponentaipramonei.lt nedelsiant nutraukia tiesioginę rinkodarą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
  26. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Komponentaipramonei.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – penki kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
  27. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  27.1. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
  27.2. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
  28. Pirkėjas, pirkdamas prekes, kurioms išrašoma garantinė sutartis, sutinka, kad jo asmens duomenys:
  • vardas ir pavardė
  • el. pašto adresas
  • gyvenamosios vietos adresas
  • telefono numeris
  būtų naudojami registruojant gaminį tiekėjo sistemoje ir pildant gaminio garantijos sutartį. Pirkėjas bet kuriuo metu gali pareikalauti nutraukti duomenų apdorojimo ir saugojimo procesus. Pirkėjas įsipareigoja pranešti Komponentaipramonei.lt apie pasikeitusius asmens duomenis. Pirkėjui nepranešus apie pasikeitusius asmens duomenis, Komponentaipramonei.lt neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes.
  28.1 Pirkėjas pirkdamas prekes išsimokėtinai, naudojasi finansines paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis. Pirkėjas yra automatiškai nukreipiamas į šių įmonių savitarnos svetaines, ir ten pateikia visus reikalingus asmens duomenis. Komponentaipramonei.lt šių duomenų nerenka ir nekaupia.
  29. Pirkėjas sudarydamas Pirkimo- Pardavimo sutartį su Komponentaipramonei.lt, sutinka, kad jo nurodyti asmens duomenys būtų perduodami šioms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis.
  • siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms- kad būtų galima užtikrinti sklandų prekių pristatymą;
  • rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.
  30. Pirkėjas turi šias teises:
  30.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
  30.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ar buvo teikti. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
  30.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu asmens.duomenys@komponentaipramonei.lt, reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
  30.4. nesutikdamas su Privatumo politika, Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Komponentaipramonei.lt;
  30.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 26 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
  31. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Komponentaipramonei.lt paslaugomis, bet ne ilgiau, nei tą numato Komponentaipramonei.lt veiklą reglamentuojantys LR įstatymai.
  32. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Komponentaipramonei.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
  33. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Komponentaipramonei.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
  34. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Valių g. 31, Giedručių km., Šakių raj. LT71104, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu asmens.duomenys@komponentaipramonei.lt iš Privatumo politikos 25 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

  IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS
  35. Pirkėjas suteikia teisę Komponentaipramonei.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Komponentaipramonei.lt dokumentuose.
  36. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Komponentaipramonei.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Komponentaipramonei.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  37. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Komponentaipramonei.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Komponentaipramonei.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Komponentaipramonei.lt elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Komponentaipramonei.lt, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos.
  38. Jeigu Komponentaipramonei.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
  39. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į Komponentaipramonei.lt elektroninio pašto adresu asmens.duomenys@komponentaipramonei.lt.

  V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
  40. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės Komponentaipramonei.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Komponentaipramonei.lt funkcijos jam gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja/ gali naudoti Pardavėjo Partneriai.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  41. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. liepos 20 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 20 punkte numatyta tvarka.